Eerste golf NIPT’s verwerkt door Erasmus MC

NIPT-test voor zwangere vrouwenIn de weken na de invoering van de NIPT-test voor zwangere vrouwen, kwamen bij het Erasmus MC al 1.200
aanvragen binnen.

NIPT betekent niet-invasieve prenatale test. Hiermee wordt, via het bloed van de moeder, het nog ongeboren kind gecontroleerd op het syndroom van Down en andere chromosoomafwijkingen. NIPT is betrouwbaarder dan de combinatietest, die tot nu toe gangbaar is. Voorheen kregen uitsluitend vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een chromosoomafwijking een NIPT. Sinds april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen die dat willen deze test ondergaan. Renée te Poele-Akkermans van de afdeling Klinische Genetica beantwoordde, samen met haar collega’s, onderstaande vragen.

Hoeveel zwangere vrouwen willen een NIPT?
“Verwacht werd dat de helft van de zwangeren voor de test zou kiezen. Dit ging resulteren, zo is berekend, in landelijk gemiddeld 360 tests per dag. In de praktijk lijkt dit aardig overeen te komen.”

Hoeveel NIPT’s zijn al uitgevoerd?
“In de eerste drie weken zijn er landelijk ruim 6.000 aanvragen binnengekomen, waarvan zo’n 1.200 bij het Erasmus MC. Daar worden dus zo’n 80 tests per dag ontvangen. Voor meer dan de helft van de aanvragen hebben we de NIPT-tests al uitgevoerd en de resultaten teruggekoppeld.”

Wat moeten deze vrouwen betalen?
“Een eigen bijdrage van 175 euro. Dat is ongeveer even veel als voor de combinatietest.”

Naar welke ziektes zoeken jullie?
“We onderzoeken op trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom). Als er van een van deze chromosomen te veel DNA wordt gevonden, is dat een sterke aanwijzing voor deze aandoening bij het kind.”

Hoe lang duurt het krijgen van de uitslag?
“We streven naar uiterlijk tien werkdagen. In de eerste maanden hielden we wegens opstartperikelen nog een slag om de arm, met twintig werkdagen. Maar ook toen is de termijn van tien werkdagen gehaald. We kijken nu of het nog sneller kan.”

Hoe betrouwbaar is de uitslag?
“Zeer betrouwbaar bij een voor moeder en kind gunstige NIPT-uitslag, waarmee wordt bedoeld: geen afwijking, ook wel ‘negatief voorspellende waarde’ genoemd. Minder dan een op duizend zwangeren blijkt dan toch zwanger te zijn van een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom. Bij een gunstige NIPT-uitslag is er daarom geen aanleiding voor vervolgonderzoek.”
“Een afwijkende uitslag (ook wel ‘positief voorspellende waarde’ genoemd), blijkt bij de NIPT voor 75% correct. Bij de overige 25% is er bijvoorbeeld een afwijking in de placenta, maar niet in het kind. Die 75% is veel nauwkeuriger dan de combinatietest. Daarbij was bij slechts 5% van de zwangeren ook daadwerkelijk zwanger van een kind met Downsyndroom. De NIPT voorspelt dus veel beter dan de combinatietest en leidt tot veel minder onnodige ongerustheid.”
“Tot slot heeft de NIPT ook een hogere sensitiviteit dan de combinatietest. Van alle ongeboren kinderen met Downsyndroom wordt met NIPT meer dan 95% vastgesteld. Met de combinatietest is dat 85%.”

Zijn er ziekten ontdekt?

“Bij de eerste in het Erasmus MC geteste bloedmonsters zijn inderdaad aanwijzingen gevonden voor een trisomie 21-afwijking.”

Zijn er vrouwen doorgestuurd voor vervolgonderzoek?
“Ja. Als er aanwijzingen zijn voor een chromosoomafwijking is vervolgonderzoek nodig, omdat de NIPT een afwijkende uitslag kan geven, terwijl het ongeboren kind geen aandoening heeft. Er moet dus om zekerheid te krijgen altijd nog een vlokkentest of vruchtwaterpunctie worden gedaan.”

Zijn er ‘nevenbevindingen’?
“Met de NIPT kunnen we ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta en soms bij de aanstaande moeder. Dat noemen we nevenbevindingen. Bij de NIPT is het zo dat de zwangere vrouw zelf bepaalt of zij eventuele nevenbevindingen wil weten. In de eerste geteste bloedmonsters in het Erasmus MC waren inderdaad ook nevenbevindingen. Er is toen contact opgenomen met de zwangere vrouw, voor een consult op de poli Klinische Genetica.”

NIPT-test per 1 april beschikbaar voor iedere zwangere

Voorlichting aan aanstaande oudersVanaf 1 april 2017 kan iedere zwangere kiezen voor NIPT (niet-invasieve prenatale test) bij elf weken zwangerschap. Vrouwen die in verwachting zijn en onderzoek wensen moeten tot nu toe eerst een combinatietest doen. Alleen als daaruit blijkt dat ze een verhoogd risico hebben op een kind met  down-, edwards- en parausyndroom kunnen ze kiezen voor de NIPT als vervolgonderzoek.  

De NIPT is vanaf nu al mogelijk vanaf elf weken zwangerschap, waardoor er veel sneller duidelijkheid is over eventuele afwijkingen bij het ongeboren kind. Het grote voordeel van de NIPT is dat deze test betrouwbaarder is dan de combinatietest. Vergeleken met de combinatietest, ontdekt de NIPT meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de kans dat de uitslag klopt is groter. Dat wil zeggen dat de NIPT minder zwangeren ten onrechte doorstuurt voor vervolgonderzoek.

De NIPT is een bloedtest waarbij stukjes erfelijk materiaal (DNA) in het bloed van de zwangere worden onderzocht. In dat bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Op deze manier wordt er bij het kind gekeken of er een aanwijzing is voor down-, edwards- of patausyndroom.

Keuzevrijheid
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt dat deelname een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw. Het is geen routinetest. Deze keuze om wel of geen onderzoek te doen is een persoonlijke afweging.

Eigen bijdrage
In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is 26 miljoen euro beschikbaar vanuit VWS. Van de zwangere wordt een eigen bijdrage gevraagd van 175 euro. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest (168 euro), die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt. De combinatietest blijft beschikbaar.

Een rookvrije start voor alle kinderen

Still tvspot helpeenstopper.nlElke moeder weet vaak wel dat roken slecht is voor haar ongeboren kind. Toch lukt het veel moeders of aanstaande moeders niet om te stoppen met roken. In ieder geval niet in hun eentje. Deze moeders hebben steun nodig uit hun omgeving. Dat feit is de sleutel tot de nieuwe campagne van het ministerie van VWS:

Uit cijfers blijkt dat bijna 9% van de Nederlandse vrouwen dagelijks rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleide vrouwen is dat zelfs 22%. Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk: het leidt tot meer miskramen, vroeggeboorten, aangeboren afwijkingen en zelfs tot overlijden. Kinderen van wie de moeder rookt in de zwangerschap hebben later meer kans op wiegendood, luchtwegaandoeningen (astma) en overgewicht. Daarnaast neemt de kans ook toe dat haar kind later zelf gaat roken. In Nederland komen elke dag veertig kinderen ter wereld die al in de baarmoeder zijn blootgesteld aan tabaksrook. Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat de moeder tijdens de zwangerschap rookt.

Cruciale rol voor familie en vrienden

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Roken terwijl je zwanger bent of wil worden, dat doe je gewoon nooit. Maar daar heb je wel hulp bij nodig. De sociale omgeving speelt een cruciale rol om daarbij te helpen. Vooral de partner, de moeder en vriendinnen van de zwangere. Die omgeving gaan we nu activeren. Natuurlijk hoop ik ook dat mensen blijvend stoppen. Ieder kind verdient een rookvrije start. ”

Ook professionals kunnen meer doen

Stoppen met roken is voor veel mensen heel moeilijk. Professionals zien dat in hun dagelijkse praktijk. Ook zij worstelen om de juiste aanpak te vinden en zwangeren te helpen stoppen. Daarom heeft staatssecretaris met zorgverleners de Taskforce Rookvrije Start in het leven geroepen om door kennis en scholing het gesprek en de begeleiding te verbeteren. In de Taskforce zorgen verloskundigen, kinderartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, stoppen met roken coaches, verslavingsartsen en huisartsen ervoor dat zwangere vrouwen en hun partners beter gemotiveerd en begeleid worden om te stoppen met roken.

Noor Rikkers, namens de Taskforce Rookvrije Start:  “Als professionals kunnen wij letterlijk levens redden door zwangeren te helpen te stoppen met roken. Iedere moeder en ieder kind verdient onze aandacht hiervoor”.

Rookvrije generatie

Jaarlijks overlijden 20.000 mensen door de gevolgen van roken en enkele duizenden door de gevolgen van meeroken. Een rookvrije start is een belangrijke stap naar een rookvrije generatie. Het kabinet werkt aan een samenleving waarin kinderen niet meer bloot komen te staan aan (mee) roken en jongeren niet meer beginnen met roken. Rookvrij opgroeien begint met een rookvrije start.

Tips

Hoe kun je zelf een zwangere vrouw helpen te stoppen met roken? Klik hier om de tips te bekijken.