Meer aandacht voor patiëntenzorg in universitaire opleiding apotheker

Studenten die de universitaire apothekersopleiding volgen, krijgen meer onderwijs gericht op patiëntenzorg. Zo zijn zij beter voorbereid op hun rol als zorgverlener. Dit blijkt uit het nieuwe Raamplan Farmacie 2016, dat de vereiste kennis en vaardigheden – eindtermen – van de basisapotheker beschrijft. Het raamplan wordt vandaag gepresenteerd op het eerste Landelijke Onderwijscongres Farmacie in Amersfoort.

Een deel van de apothekersopleiding vindt bij voorkeur gezamenlijk met geneeskundestudenten plaats. Dr. T. Schalekamp (oud-directeur School of Pharmacy aan de Universiteit Utrecht), die samen met prof. dr. H.J. Haisma (hoogleraar farmaceutische genmodulatie aan de Rijksuniversiteit Groningen) het raamplan optekende: “Het nieuwe raamplan onderstreept het belang van direct patiëntcontact. Dan is het van belang dat je als medezorgverleners elkaars taal leert spreken.”

Communicatie en samenwerking
De eindtermen in het raamplan zijn geformuleerd als competenties, volgens het internationaal veel toegepaste CanMEDS-model. Dit betekent dat er naast de centrale competentie ‘farmaceutische deskundigheid’ ook veel plaats is voor (deel)competenties als communicatie met de patiënt en samenwerking met andere zorgverleners.

De bachelor- en masteropleidingen Farmacie van Groningen, Leiden en Utrecht werkten samen bij het opstellen van het raamplan. Ook apothekers uit de praktijk waren betrokken. Apothekersvereniging KNMP speelde een faciliterende rol.

De universiteiten zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de eindtermen naar concrete lesplannen. “Het raamplan is de grootste gemene deler, het gemeenschappelijk referentiekader. Zodat uiteindelijk de basisapotheker opgeleid in Leiden over dezelfde competenties beschikt als de basisapotheker opgeleid in Groningen”, aldus Schalekamp.

Nieuwe ontwikkeling precision medicine
Aanleiding voor het nieuwe Raamplan Farmacie 2016 was de wens van de universitaire opleidingen hun curriculum te vernieuwen vanwege de ontwikkelingen in het apothekersvak. Apothekers bereiden minder vaak zelf geneesmiddelen en zijn nog meer dan voorheen specialistische adviseurs van artsen en patiënten. Bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen als precision medicine, waarbij in de behandeling van de patiënt rekening wordt gehouden met zaken als genetische variaties en omgevings- en leefstijlfactoren. Deze trends in de Nederlandse farmacie zijn neergeschreven in het Domeinspecifiek referentiekader Farmacie, dat diende als vertrekpunt voor het raamplan.

De universitaire opleiding tot basisapotheker bestaat uit een driejarige bachelor en een driejarige master. Basisapothekers kunnen zich na afsluiting van hun master specialiseren tot ziekenhuis- of openbaar apotheker, of kiezen voor een loopbaan in een ander veld, zoals industrie of overheid.