Meer instroom HBO verpleegkundigen

zusterEr zijn de afgelopen tijd ruim 350 HBO-verpleegkundigen gerontologie-geriatrie ingestroomd bij 25 zorgorganisaties. ActiZ werkt samen met de HBO-Raad en V&VN actief aan deze opleiding. De opgeleide HBO-ers versterken de kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De betrokken zorgorganisaties en de HBO-VGG-ers zelf zijn enthousiast over de opleiding.

Het is van groot belang dat ook voor intramurale zorg verpleegkundigen zijn opgeleid om multidisciplinaire zorg te verlenen. Dit omdat de zorgvraag in woon-zorgcentra immers steeds zwaarder en complexer wordt. De HBO-VGG-ers zijn door hun HBO-niveau breed inzetbaar en kunnen de zwaardere zorgvraag goed aan. Met hun kennis van gezond ouder worden en van ouderdomsziektes brengen zij de noodzakelijke kwaliteit mee om verantwoorde zorg te bieden in deze complexe zorg. Zij zijn spil tussen de cliënt, verzorgenden, huisartsen en andere zorg- en hulpverleners. Zij verlenen zorg in het primaire proces en werken aan de kwaliteit van de zorg door praktijkonderzoek op te zetten en uit te voeren en door het coachen van collega’s.

Meerwaarde
Het succes van de opleiding blijkt wel uit onderzoek van Robbert Gobbens naar de rol en positie van de HBO-VGGer. De verpleegkundigen zelf, de zorgprofessionals waar hij/zij mee samenwerkt en het management zien allen de meerwaarde van de VGG-er, die bijvoorbeeld samen met verzorgenden oplossingen zoekt voor problemen zoals vallen of onrustig gedrag, en ook zorgt voor borging van nieuwe werkwijzen in de organisatie. Gobbens constateert tegelijkertijd dat de meerwaarde van de HBO-VGG nog onvoldoende bekend is bij zorgorganisaties en daardoor onvoldoende wordt ingezet. Het aantal zorgorganisaties dat deze waarde ontdekt groeit wel, maar (te) langzaam volgens Gobbens.

De opleiding
De opleiding HBO-VGG startte in 2009 en is opgezet om de zorg voor ouderen te verbeteren. Inmiddels zijn ruim 350 HBO-VGGers afgestudeerd. De opleidingsmogelijkheden worden nog ieder jaar uitgebreid. Dit najaar starten er weer 60 leerlingen. Ook bieden verschillende hogescholen cursussen VGG aan aan afgestudeerde (wijk)verpleegkundigen. Essentieel hierbij is de samenwerking tussen zorgorganisaties en hogescholen. Het profiel van de verpleegkundige gerontologie-geriatrie is van grote toegevoegde waarde voor intramurale zorg en de wijkverpleegkundige. Dat pleit ook voor opname van dit profiel in de curricula voor de opleiding tot wijkverpleegkundige.

HBO-VGG is een initiatief van ActiZ, HBO-raad, Verenso, LOOV en V&VN.