Nieuwe aanpak verzuim bij psychische klachten: 63 dagen eerder werken

De Psyon Verzuimanalyse (PVA) is de eerste diagnostische interventie in Nederland waarvan het effect wetenschappelijk is bewezen. Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben van 2013 tot 2015 onderzoek hiernaar gedaan. De verzuimanalyse maakt in een vroeg stadium onderscheid of het verzuim een medische of een niet-medische oorzaak heeft. Een medische oorzaak is bijvoorbeeld een depressie. Een niet-medische oorzaak is een normale reactie op privéproblemen, zoals bijvoorbeeld een scheiding of een arbeidsconflict. Door eerst dit onderscheid te maken, kan het behandeltraject gerichter worden gekozen. Hierdoor gaan werknemers gemiddeld 63 dagen eerder weer aan het werk.

Verzuimanalyse direct na ziekmelding door psychische klachten
In het onderzoek is de interventie structureel uitgevoerd voordat de behandeling van de psychische klachten of psychosociale problematiek werd gestart. Door deze onafhankelijke analyse was het mogelijk om het behandeltraject beter af te stemmen op de klacht, waardoor onnodige behandeltrajecten zijn voorkomen. Deze effectievere aanpak leidt tot de verkorting van de verzuimduur met gemiddeld 63 dagen.

Werkgever krijgt meer controle over het verzuimproces
De Psyon Verzuimanalyse is niet vrijblijvend, maar dient als uitgangspunt voor het beleid van de arbodienst of bedrijfsarts. Om deze reden ontvangt de bedrijfsarts ook een afschrift van de medische rapportage. Hierdoor heeft de werkgever na het uitvoeren van de Psyon Verzuimanalyse meteen al meer grip op het behandelingstraject en duidelijkheid over de verwachte verzuimduur.

Opbouw van de Psyon Verzuimanalyse
De analyse bestaat uit een onderzoek uitgevoerd door een psycholoog, een psychiater en een verzekeringsarts. Het onderzoek neemt voor de werknemer ongeveer 2 uur in beslag. Afhankelijk van de context worden de bevindingen weergegeven in een medische en een niet-medische werkgeversrapportage. De rapportage geeft antwoord op vragen naar:
– Oorzaak van het verzuim (medisch of niet medisch);
– Herstel-belemmerende factoren,
– Benutbare mogelijkheden en belastbaarheid;
– Behandel- en/of re-integratie-advies ;
– Prognose volledige werkhervatting.

Publicatie in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
De wetenschappelijke publicatie van het onderzoek naar de effectiviteit van de Psyon Verzuimanalyse is verschenen in de januari-uitgave van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. In het artikel wordt de opzet van het onderzoek door middel van een interventiegroep en een controlegroep uitgelegd. Voor meer informatie over het onderzoek wordt verwezen naar deze publicatie.

Nieuwe aanpak van verzuim door psychische klachten is ontwikkeld door Psyon
De Psyon Verzuimanalyse is ontwikkeld door Psyon. De marktleider in Nederland op het gebied van onafhankelijke diagnostiek en advisering. Psyon is gespecialiseerd in het beoordelen van verzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten. In dat kader worden psychiatrische expertises verricht, zo nodig aangevuld met een neuropsychologisch onderzoek of een verzekeringsgeneeskundig oordeel. De opgedane ervaring en kennis in de afgelopen 10 jaar heeft geresulteerd in deze nieuwe aanpak.

Psyon onderscheidt zich door onafhankelijkheid. Het vaststellen van een diagnose of probleem vormt vaak het vertrekpunt voor een lucratief behandel of reïntegratie traject. Omdat Psyon geen behandelingen uitvoert, heeft Psyon echter geen belang bij een bepaalde uitkomst. Deze onafhankelijkheid blijkt ook uit de uiteenlopende opdrachtgevers. Deze variëren van UWV’s, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, werkgevers, advocaten en rechtbanken.