Nieuwe cao Ziekenhuizen, goed voor verpleegkundigen

zusterNU’91, de vakbonden en werkgevers in de ziekenhuizen (verenigd in de NVZ) hebben 4 maart een akkoord gesloten voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. Het belang van dit akkoord is groot. Niet alleen vanwege het feit dat er 120.000 medewerkers in de ziekenhuizen werken, maar ook omdat de werkvloer onder druk staat door de veranderingen in de zorg. De verpleegkundigen kunnen zich gesteund zien door een cao met een loonsverhoging, goede afspraken over de onregelmatigheidstoeslag en recht op scholing.

Loon
De loonverbetering kan oplopen tot 6,5% over de looptijd van de cao.

Per 1 januari 2015 wordt het loon verhoogd met 1,5%. Als compensatie voor het ontbreken van een loonsverhoging in 2014 vindt er in juli 2015 een eenmalige uitkering plaats van 0,5% met een bodem van
Euro 400; dit is een gemiddelde stijging van 1,25%.

Verder wordt de onregelmatigheidstoeslag ook tijdens vakantie en verlof uitgekeerd. Omdat het vooral de verpleegkundigen zijn die onregelmatig werken, profiteren zij optimaal van deze afspraak die hen gemiddeld 1,25% extra oplevert.

Per 1 januari 2016 volgt een structurele verhoging van 1,5%. En komt er in 2016 een eenmalige uitkering van 0,5% met een bodem van Euro 125.

Aan het werk blijven
Er zijn afspraken gemaakt om het ongewenste gebruik van flexibele contracten tegen te gaan. Verpleegkundigen krijgen zoveel als mogelijk een vast contract aangeboden.

Over een eventuele wachtgeldregeling is afgesproken dat begeleiding van werk-naar-werk een hoge prioriteit heeft. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen maximaal een jaar verlenging van het dienstverband voordat zij ontslagen kunnen worden. Ook komt er een aanvulling op de wettelijke WW-regeling zoals afgesproken in het sociaal akkoord en wordt het pensioen door de werkgever aangevuld tijdens de WW-periode in het geval de medewerker zijn pensioen vrijwillig voortzet.

Recht op scholing
Gezien alle verandering in de zorg is het belangrijk dat verpleegkundigen goed opgeleid zijn. Werkgevers investeren 3% over de loonsom voor scholing in medewerkers, zodat zij mobiel blijven en niet hun toekomst dreigen te verliezen als hun baan onverhoopt verdwijnt.

Vervolg
‘Deze cao doet recht aan de professionele inzet van de verpleegkundigen, die als spin het web voor alles wat rondom de patiënten gebeurt functioneren’, aldus Rolf de Wilde cao-onderhandelaar bij NU’91. NU’91 legt dit cao-akkoord op korte termijn voor aan haar achterban.