Vaker diabetes bij mensen met obesitas

In 2015 meldde bijna 12 procent van de mensen obesitas. Ruim 17 procent van hen rapporteert tevens suikerziekte (diabetes), tegenover ruim 3 procent van de mensen zonder obesitas. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van CBS, waarin mensen gevraagd wordt of ze suikerziekte hebben en waarin ook naar lichaamslengte en lichaamsgewicht wordt gevraagd.

Obesitas (ernstig overgewicht) is, evenals ongezonde voeding, roken en lichamelijke inactiviteit, een risicofactor voor het krijgen van met name diabetes type 2. Mensen met obesitas melden aanzienlijk vaker dat ze diabetes type 2 hebben dan mensen zonder obesitas: ruim 13 tegenover bijna 3 procent.

Bijna 5 procent van de bevolking is diabeet

In 2015 gaf 4,8 procent van de Nederlanders aan suikerziekte te hebben. In 2001 was dit nog 2,8 procent. De toename komt vrijwel geheel door een stijging van het aandeel mensen met diabetes type 2. Deze vorm van suikerziekte komt bijna vier keer zo vaak voor als diabetes type 1. Mannen geven iets vaker dan vrouwen aan dat ze diabetes type 2 hebben: ruim 4 procent tegenover ruim 3 procent.

Ouderdomssuiker
Suikerziekte type 2 komt vaker voor op oudere leeftijd. Diabetes type 1 komt al op jonge leeftijd voor en stijgt nauwelijks met de leeftijd. Type 2 (ouderdomsdiabetes) komt vooral voor na het veertigste levensjaar. Van de 40- tot 50-jarigen heeft volgens de gezondheidsenquête 1,8 procent diabetes type 2. Dit neemt toe tot bijna 8 procent onder 55- tot 65-jarigen en tot bijna 15 procent onder mensen van 75 jaar of ouder.

Medicijngebruik
Uit de registratiegegevens over verstrekkingen van geneesmiddelen blijkt dat 4,7 procent van de Nederlanders (800 duizend) in 2014 een diabetesmiddel kreeg (3,8 procent in 2006). Het aantal diabetes¬ patiënten dat bekend is bij de huisarts ligt echter hoger: bijna 1,1 miljoen in 2014. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat niet iedereen met diabetes daarvoor ook medicijnen gebruikt.

Relatief weinig mensen met diabetes in Nederland
Vergeleken met andere Europese landen rapporteert in Nederland een relatief laag percentage mensen diabetes. Alleen in Roemenië, Zweden, België, Oostenrijk, Denemarken, Letland en Litouwen is het aandeel inwoners van 15 jaar of ouder met diabetes lager dan in Nederland. In Frankrijk is dit aandeel met 10 procent het hoogst.
Wat betreft obesitas is de situatie in Nederland nog gunstiger. Alleen in Noorwegen, Roemenië en Italië komt ernstig overgewicht minder vaak voor. Malta voert de Europese lijst aan. Meer dan een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder heeft er obesitas.