KNGF blij met hoopgevend systeemadvies van ZiNL

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is verheugd over het advies van Zorginstituut Nederland (ZiNL) aan de Minister Schippers van VWS, dat ‘fysio- en oefentherapeutische behandelingen op termijn per aandoening/functieprobleem kunnen worden opgenomen in het basispakket’.

Het rapport ‘Systeemadvies fysio- en oefentherapie. Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg’, dat ZiNL vandaag aan de Minister stuurt, is positief over opname van fysiotherapie in de basisverzekering. Dat ligt in lijn met het standpunt van het KNGF dat de huidige, zeer beperkte vergoeding van fysiotherapie in de basisverzekering in het nadeel is van patiënten die deze zorg om medisch evidente redenen langdurig nodig hebben. Niet alleen is daarmee deze zorg voor veel patiënten niet of nauwelijks -want alleen te verzekeren in de aanvullende polis- betaalbaar, maar ook de kosten voor de gezondheidszorg worden er hoger door. Immers, doordat klachten niet tijdig worden behandeld, neemt het risico op noodzakelijke behandeling in de duurdere tweede lijn toe.

‘Ik zie dit als een belangrijke opsteker voor veel patiënten in Nederland die door hun aandoening regelmatig een beroep moeten doen op fysiotherapeutische zorg. Nu moeten zij dat nog grotendeels zelf betalen of aanvullend verzekeren. Als de Minister dit advies overneemt valt die zorg straks onder de basisverzekering en wordt het voor iedereen toegankelijk.
Dat het ZiNL aan dit advies voorwaarden verbindt, vind ik logisch. ZiNL adviseert te beschrijven wat fysiotherapie is en om de effectiviteit van behandelingen in kaart te brengen. Ook wordt geadviseerd om kwaliteit te borgen en meetinstrumenten te ontwikkelen.
Welnu, het KNGF, dus de beroepsgroep fysiotherapie zélf, heeft goede beschrijvingen van fysiotherapeutisch handelen al jaren geleden vastgelegd in Richtlijnen en Beroepsprofielen. Deze worden voortdurend wetenschappelijk getoetst en geactualiseerd. Ook zal duidelijk zijn dat fysiotherapie kosten-effectief is, met name bij het voorkomen van zorg in de duurdere tweede lijn. En als het gaat om kwaliteit: fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister, waaraan een uitgebreid, transparant en landelijk gebruikt kwaliteitssysteem ten grondslag ligt. In 2017 introduceren wij een gemoderniseerd kwaliteitssysteem en een nieuw register, dat met wetenschappelijke onderbouwing voldoet aan alle moderne kwaliteitseisen en waarin ook de beste meetinstrumenten zijn opgenomen.
Kortom, we kunnen veel van de ZiNL-voorwaarden snel invullen. We zien het overleg met patiënten-organisaties dus ook graag snel starten als de Minister dit advies overneemt. Zo bereiken we dat patiënten die dat hard nodig hebben, nu en in de toekomst ook snel de noodzakelijke betaalde zorg krijgen. En dat kan niet snel genoeg gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog kunnen houden’, aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.