Schippers: oplossing eventuele acute knelpunten dure geneesmiddelen

Minister Edith Schippers (VWS) heeft preventieve afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en zorgaanbieders over het oplossen van eventuele acute problemen in de financiering van dure – vaak oncologische – medicijnen. Zorgverzekeraars zorgen ervoor dat verzekerden niet om financiële redenen geen dure geneesmiddelen krijgen. Zorgaanbieders garanderen dat zij – indien medisch noodzakelijk – dure medicijnen aan patiënten zullen blijven voorschrijven. Schippers heeft hierover de Tweede Kamer vandaag per brief geïnformeerd.

Schippers wijst in haar brief erop dat er tot nu toe bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) geen meldingen zijn binnengekomen over het vanuit financieel oogpunt niet voorschrijven van intramurale geneesmiddelen. Preventief heeft zij nu met betrokken partijen voor de korte termijn afgesproken:

  1. Zorgverzekeraars onderschrijven hun zorgplicht en zorgen dat patiënten niet om budgettaire redenen de toegang tot dure geneesmiddelen wordt ontzegd.
  2. Zorgaanbieders garanderen dat zij richtlijnconform werken en dus ook, waar medisch noodzakelijk, dure geneesmiddelen aan patiënten voorschrijven. Indien een zorgaanbieder in individuele gevallen financieel echt niet in staat is een geneesmiddel te leveren, gaat de zorgaanbieder hierover met de betreffende verzekeraar het gesprek aan, zodat er een passende oplossing gevonden kan worden.

Schippers benadrukt in haar brief dat de NZa toeziet op de zorgplicht van verzekeraars en de IGZ op verantwoorde zorgverlening door aanbieders. Vorige week verschenen er op verzoek van Schippers rapporten van NZa en KWF over de problematiek van dure (oncologische) geneesmiddelen.  Gemeenschappelijk en onder regie van het ‘bestuurlijk overleg medisch specialistische zorg’ wordt gewerkt aan oplossingen van in die rapporten genoemde (financiële) knelpunten. Voor de langere termijn (vanaf 2016) komt Schippers dit najaar met een nieuwe visie op geneesmiddelenbeleid.

Schippers heeft eerder al aangekondigd stevig in te zetten op het toegankelijk en betaalbaar houden van dure medicijnen. Wanneer Nederland in het eerste half jaar van 2016 voorzitter van de Europese Unie is, heeft het geneesmiddelenbeleid voor haar hoge prioriteit.